Adli Tıp

By | Ağustos 21, 2013

receteTüm hekimlerin, uzman olsun veya olmasın meslek yaşamalarında pratik adli tıp uygulamalarını yerine getirdikleri bilindiğinden, bu kitapta okuyucuya kolaylık sağlayacak reçete niteliğinde bilgiler aktarılacaktır.

Hekimlik bir sanattır,” Bu sanat; sağlık hakkı ve hasta hakkı kapsamında sağlık çalışanı olarak yerine getirilmesi gereken, topluma karşı bir ödevden (edim – borç)  ileri gelmektedir.

Toplumun kişilik ve sağlık haklarının korunması kadar, adalet beklentilerinde de, hekimlere ödevler düşmektedir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da, (Madde 13) kişilerin bedenî ve aklî durumu hakkında rapor tanzimine, sadece bu kanuna göre meslek icrası hakkına sahip tabipler yetkili kılınmıştır.

Mahkemelerce bilirkişilik için başvurulacak tabiplerin de bu özelliğe sahip olması gerektiği yine bu kanunda (Madde 11) yer almaktadır

Bilirkişi (expert witness)., hakim tarafından bilinmeyen, bilinmesi de olanaklı olmayan teknik veya özel bir bilginin mahkemece aydınlatılması konusunda başvurulan, mesleği ve deneyimleri sayesinde ortalama bir kişiden daha çok bilgiye sahip olduğu düşünülen güvenilir ve yeterli uzman bir tanıktır.

Buna göre tüm hekimler, sağlık hizmeti sunumunda bilirkişi olarak görev alabilmektedir.