Hizmet Sözleşmesi

TARAFLAR:

Bir tarafta Sahrayı Cedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, Zafer Apt, No: 53, D: 14, Kadıköy İstanbul adresinde mukim SAHUMER Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (SAHUMER) ile diğer tarafta www.sahumer.net web sitesi ile hizmet alan (KATILIMCI) arasında aşağıda belirtilen şartlarla işbu Sözleşme imzalanmış olarak kabul edilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında SAHUMER ve KATILIMCI birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.

KONU:

SAHUMER tarafından, KATILIMCI’ ya aşağıdaki konularda çevrimiçi hizmet verilecektir:

• Genel Danışmanlık;

KATILIMCI özel soruları ile SAHUMER’e yönelttiği sorulara, tam, net ve doğru yanıt alacaktır. Online başvuru ile gönderdiği belgeler ışığında yeni belgelere ihtiyaç duyulduğunda, KATILIMCI bu belgeleri belirtilen süre içinde göndermediğinde, yanıt verilememesinde sorumluluk KATILIMCI’ya aittir.
Online başvuru sırasında gönderilen belgelerin yanıt sonrası silinmesi veya ortadan kaldırılması talep edildiğinde SAHUMER talep sonrası 5 iş günü içinde belgeleri imha ederek imha tutanağını KATILIMCI’ya elektronik ortamda iltecektir.
KATILIMCI özel sorularındaki genel bilgilerin, isim, yaş, kurum adı, vs. gibi kişiyi belli edecek olan bilgiler dışında istatistiksel olarak kullanılmasını başvuru ile kabul etmiştir.
Özel başvuru ile yapılan ödemelerin banka veya KATILIMCI kaynaklı ödenme sıkıntısı olduğunda KATILIMCI’ya yapılan duyuru sonrası ödemenin yapılmaması halinde, SAHUMER soruya yanıt verip vermemede serbesttir.
Özel başvuru sonrası 3 iş günü içinde yapılan soruyu geri çekme talebi halinde yapılan ödeme talebin ulaşması ve ödeminin bankaya yapılmış olması halinde iade edilecektir.

• Bilimsel Görüş;

KATILIMCI bilimsel görüş amacı ile yönelttiği talebe SAHUMER hukuksal gerekçeleri ile tarafsız, bilimsel ve hakkaniyete/adalete uygun doğru görüş verecektir.
Online başvuru ile gönderilen belgeler ışığında yeni belgelere ihtiyaç duyulduğunda, KATILIMCI bu belgeleri belirtilen süre içinde göndermediğinde, bilimsel görüş verilememesinde, sorumluluk KATILIMCI’ya aittir.
Online başvuru sırasında gönderilen belgelerin yanıt sonrası silinmesi veya ortadan kaldırılması talep edildiğinde SAHUMER talep sonrası 5 iş günü içinde belgeleri imha ederek imha tutanağını KATILIMCI’ya elektronik ortamda iletecektir.
KATILIMCI bilimsel görüş talebindeki genel bilgilerin, isim, yaş, kurum adı, vs. gibi kişiyi belli edecek olan bilgiler dışında istatistiksel olarak kullanılmasını başvuru ile kabul etmiştir.
Bilimsel Görüş talepli başvuru ile yapılan ödemelerin banka veya KATILIMCI kaynaklı ödenme sıkıntısı olduğunda KATILIMCI’ya yapılan duyuru sonrası ödemenin yapılmaması halinde, SAHUMER bilimsel görüş verip vermemede serbesttir.
Başvuru sonrası 3 iş günü içinde yapılan talebi geri çekme halinde, yapılan ödeme talebin ulaşması ve ödeminin bankaya yapılmış olması halinde iade edilecektir.

• Aktüerya Danışmanlığı;

KATILIMCI’lar çevrimiçi olarak maluliyet hesaplaması, tedavi gideri hesaplaması ve kusur oranı belirlenmesi amacıyla başvuru yapabilirler.
KATILIMCI aktüerya amacı ile yönelttiği talebe SAHUMER hukuksal gerekçeleri ile tarafsız, bilimsel ve hakkaniyete/adalete uygun doğru rapor verecektir.
Online başvuru ile gönderilen belgeler ışığında yeni belgelere ihtiyaç duyulduğunda, KATILIMCI bu belgeleri belirtilen süre içinde göndermediğinde, bilimsel görüş verilememesinde, sorumluluk KATILIMCI’ya aittir.
Online başvuru sırasında gönderilen belgelerin yanıt sonrası silinmesi veya ortadan kaldırılması talep edildiğinde SAHUMER talep sonrası 5 iş günü içinde belgeleri imha ederek imha tutanağını KATILIMCI’ya elektronik ortamda iletecektir.
KATILIMCI aktüerya talebindeki genel bilgilerin, isim, yaş, kurum adı, vs. gibi kişiyi belli edecek olan bilgiler dışında istatistiksel olarak kullanılmasını başvuru ile kabul etmiştir.
Aktüerya talepli başvuru ile yapılan ödemelerin banka veya KATILIMCI kaynaklı ödenme sıkıntısı olduğunda KATILIMCI’ya yapılan duyuru sonrası ödemenin yapılmaması halinde, SAHUMER rapor verip vermemekte serbesttir.
Başvuru sonrası 3 iş günü içinde yapılan talebi geri çekme halinde, yapılan ödeme talebin ulaşması ve ödeminin bankaya yapılmış olması halinde iade edilecektir.

SAHUMER, sözleşme konusu hizmeti verirken kendi personelini ve teknik araçlarını kullanacak olup; işbu Sözleşme ile Taraflar arasında kurulan ilişki hiçbir şekilde bir alt işveren-asıl işveren ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği gibi, her ne suretle olursa olsun KATILIMCI ile SAHUMER ve/veya bünyesinde çalışan kişiler arasında bir hizmet akdi bulunduğu şeklinde de yorumlanamaz.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

• KATILIMCI, SAHUMER görevlisine, yaptığı araştırmalar sırasında, kişiye özel hazırlanmış “yetkili olduğuna dair” belge düzenleme yetkisine haizdir.
• SAHUMER, KATILIMCI tarafından açıkça yetkilendirilmemiş olduğu konularda işbu Sözleşmeye konu hiçbir işi göremez. Aksi halde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk bizzat SAHUMER’e aittir.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ:

Bu sözleşme web sayfasında yayınlandığı yürürlüğe girer. Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacak olup; SAHUMER sözleşmeyi dilediği bir zamanda değiştirme, yenileme, hukuksal düzenlemelere göre yapılandırma hakkına sahiptir. Bu yapılandırmadan önce başvuru yapan KATILIMCI’nın yeni yapılandırmaya göre hareket etmesini 3 (üç) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla istemesinden sonra tek taraflı olarak feshedebilir.
KATILIMCI dilediği zaman herhangi bir sebep göstermeksizin Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir fesih halinde SAHUMER, KATILIMCI’dan ileriye dönük hizmet bedeli de dâhil olmak üzere, geçmişe veya ileriye dönük her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve talepte bulunamaz.
Sözleşmenin feshi halinde, KATILIMCI’nın talebi olursa, SAHUMER kendisine daha önceden verilmiş olan asıl belgeleri iade etmek zorundadır.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Taraflar işbu Sözleşmede ya da eklerinde herhangi bir zamanda değişiklik talep edebilirler. Bu talep diğer tarafa yazılı olarak bildirilir ve ancak diğer tarafın da yazılı kabulü ile geçerlilik kazanır.

FATURA VE ÖDEMELER:

SAHUMER hizmet sonrasında KATILIMCI’ya yapılan hizmet karşılığında ödemenin banka hesabına ulaşması sonrası fatura kesecektir.

MÜCBİR SEBEP HALİ:

a. SAHUMER deprem, sel, yangın, savaş, seferberlik, isyan, ayaklanma, terör, kötü niyetli hareketler gibi her türlü mücbir sebebin gerçekleşmesi halinde, hizmet vermeyi kısmen ve/veya tamamen askıya alabilir veya durdurabilir. Bu durumda Taraflar sorumlu olmayacak ve tazminat ödemekle yükümlü tutulmayacaktır.
b. Mücbir sebep halinin 3(üç) aydan fazla sürmesi, Taraflar için Sözleşmenin tek taraflı fesih için haklı bir sebep teşkil edecektir. Bu halde de, fesih eden taraf, diğerine karşı fesih sebebi ile tazminat ödemeye yükümlü tutulmayacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:

  1. Bildirimler: Sözleşmeden kaynaklanan ihtar ve bildirimler, kanunen özel bir yöntemle bildirilmesi gerekli olan haller haricinde, çevrimiçi olarak diğer Tarafa bildirilecektir. Online bilgi değişikliklerinin diğer Tarafa yedi gün içinde bildirilmemesi halinde, işbu Sözleşme gereği kurulan başlangıç anındaki çevrimiçi bilgiler yanında yer alan adreslere yapılacak çevrimiçi tebligatlar yasal olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.
  2. Kısmi geçersizlik: Sözleşme hükümlerinden birinin veya bir kaçının kısmen veya tamamen geçersizliği, Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafın Sözleşme hükümlerinden birine veya bir kaçına uymamasına itiraz etmezse, adem-i ifayı zımmen kabul ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, Sözleşmeden doğan hakların kullanılmasına da engel olmaz.
  3. Devir: KATILIMCI, işbu Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını kısmen veya tamamen, diğer kişilere devredebilir. SAHUMER ise önceden KATILIMCInın yazılı muvafakatini almaksızın, işbu Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını kısmen veya tamamen herhangi bir kişi veya kuruma devredemez.
  4. Gizlilik: Taraflar, işbu Sözleşmenin gayesini gerçekleştirmek için herhangi bir zamanda kendilerine verilen her türlü bilgiyi, ve işbu Sözleşmeye konu faaliyetin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen tüm bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, üçüncü şahıslara veya taraflara açıklamamayı kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
    Gizlilik şartına uymayan Taraf, bu fiil ve davranışları sebebi ile zarara uğrayan Tarafa hiç bir ihtara ve hükme gerek kalmaksızın gerçekleşen zararın miktarı ile bağlı kalmamak şartı ile ancak bunu da kapsayacak şekilde, tazminat ödemekle yükümlüdür. Taraflar, işbu gizlilik maddesine personellerinin de aynen riayet etmesini sağlayacak tedbirleri almak zorundadırlar. Aksi halde, sorumluluk kendilerine ait olacaktır.
  5. İfa Zorluğu: İşbu Sözleşme SAHUMER’e, KATILIMCI tarafından bildirilen dosyaları inceleme ve/veya raporlama yükümlülüğü getirmemektedir. SAHUMER gerek gördüğü taktirde, bildirimden itibaren 5 iş günü içerisinde KATILIMCIyı bilgilendirerek ilgili dosya hakkında inceleme yapma ve/veya rapor sunmaktan imtina edebilir. Bu durum Sözleşmeye aykırılık olmadığı gibi Sözleşmenin feshi için de sebep teşkil etmez.
  6. Masraflar: İşbu sözleşmenin imzası, ibrazı veya tasdiki gibi hususlardan kaynaklanan damga vergisi dahil olmak üzere her türlü vergi ve noter masrafı gibi harcamalar SAHUMER tarafından karşılanacaktır.
  7. İhtilafların Halli: Sözleşmenin yorumu ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yedi madde ve dört sayfadan ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca web sayfasında yayınlandığı tarihinde imza ve teati olunmuştur.