Dr. Barış TORAMAN

Dr. Arb. Barış Toraman

BAŞLICA EĞİTİM VE ÖĞRETİM DENEYİMİ

Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fakültesi (2021 – Devam ediyor)

 • Sağlıkta Hukuk

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2004 – 2020)

 • Medenî Usul Hukuku
 • İcra ve İflâs Hukuku
 • Yargı Örgütü
 • Arabuluculuk Temel Eğitimi (Teorik Kısım)

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2015 – 2016)

 • İcra ve İflâs Hukuku

Jean Monnet Üniversitesi (Saint-Etienne, Fransa) (2016) (Seminer)

 • Développements récents en médiation ; la perspective de droit turc (Arabuluculukta güncel gelişmeler, Türk hukukunun yaklaşımı – Yüksek Lisans 1 (M 1))
 • Droit de la preuve, Droit turc et droit comparé (İspat hukuku, Türk hukuku ve karşılaştırmalı hukuk – Yüksek Lisans 2 (M 2))
 • L’organisation judiciaire civile turque (Türk yargı örgütü – Yüksek Lisans 1 (M 1))
 • L’expertise judiciaire civile en droit comparé (Karşılaştırmalı hukukta bilirkişilik – Yüksek Lisans 2 (M 2))

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü (2018 – Devam ediyor)

 • Adli Bilişimde Bilirkişilik (Yüksek Lisans, Doktora; Örgün ve uzaktan eğitim)

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2014 – 2021)

 • Medeni Usul Hukukunda Bilirkişi İncelemesi (Yüksek lisans)

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (2019)

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi (Hukuk Mahkemesi Hâkimlerine yönelik seminer çalışması)

Türk Tabipleri Birliği (2017 – Devam ediyor)

 • Bilirkişilik Temel Eğitimi (Tabip odaları bünyesinde sağlık çalışanlarına yönelik bilirkişilik temel eğitimleri teorik bölümler)

Türkiye Barolar Birliği (2019)

 • Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (2020)

 • Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

BAŞLICA BİLİMSEL YAYINLAR

Kitaplar (Tek Yazar, Ortak Yazar, Bölüm Yazarı, Editörlük)

 • Barış Toraman, Medenî Usul Hukukunda Bilirkişi İncelemesi, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2017.
 • Barış Toraman, İcra ve İflâs Kanununa Göre Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflâsın Ertelenmesi Talebi, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2007.
 • Barış Toraman (Covid-19 Pandemisinin Etkisi Altında Elektronik Duruşma), Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları, Editör: Kemal Şenocak, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2021.
 • Çetin Arslan; Barış Toraman, Bilirkişilik Mevzuatı, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2018.
 • Ş. Görgün; L. Börü; Barış Toraman; M. Kodakoğlu, Medenî Usul Hukuku, 9. Bası, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2020.
 • C. Budak; Barış Toraman; M. Kodakoğlu, Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, 4. Bası, Ankara, Legem Yayınevi, 2019
 • Ş. Görgün; Barış Toraman; M. Kodakoğlu, İcra ve İflâs Hukuku Ders Notları, 3. Bası, Ankara, Legem Yayınevi, 2018.
 • Bayazıtlı; A. Altay; Barış Toraman; A. Bulur; Ü. E. Durna; Z. Ülger; Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı, Ankara, T.C. Adalet Bakanlığı Yayınları, 2019.
 • Barış Toraman (3 ve 4. Bölümler); İ. Başara; E. Erdoğan, Bilirkişilik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı, Ankara, T.C. Adalet Bakanlığı Yayınları, 2017.
 • Barış Toraman (6 ve 7. Bölümler); S. Gürler; A. H. Atalay; İ. Atamulu, Adalet Meslek Etiği, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • Barış Toraman; M. B. Aydın (Editörler); Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20. Yıl Konferansları, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Barış Toraman (N. Okan; T. Akkaya; N. Boran; Ö. Yazar ile birlikte) (Editörler); İcra İflâs Hukuku, Eskişehir, Anadolu Ü. Yayınları, 2013

Makaleler, Çeviriler

 • Barış Toraman, “İflâs Davasının Dava Şartı Arabuluculuğa Elverişli ve Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Olup Olmadığı Üzerine”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020, C. 30.
 • Barış Toraman, “Takip Hukukuna Özgü Bazı Davaların Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olup Olmadığı Sorunu”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Arş. Gö Ceren Damar Şenel Armağanı, 2020 Nisan, C. 5, S. 1, C. III.
 • Barış Toraman, “Yeni Bilirkişilik Kanunu”, Legal Medeni Usul ve İcra – İflâs Hukuku Dergisi, 2017, S. 36.
 • Barış Toraman, “Medeni Usul Hukukunda İspat Hakkı Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2015, C. 16.
 • Bâki Kuru; Barış Toraman, “Hukuk Yargısında ve İdari Yargıda Bilirkişi Listeleri”, İdare Hukuku İlimleri Dergisi, 2014, C. 17, S. 1-2, s. 9 –
 • Barış Toraman, “Anglo-Amerikan Hukukunda Mahkeme Tarafından Tayin Edilen Bilirkişiler”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, C. 13, Özel Sayı.
 • Barış Toraman, “İtibar Bilirkişiliği ve Yargısal Lobicilik Arasında Bir Müessese Olarak Amicus Curiae”, Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2012, S. 22, s. 161 – 197.
 • Barış Toraman, “Expertise judiciaire civile en Turquie”, Revue experts, 2011, no.
 • Barış Toraman (Çeviren), Olivier Leclerc, “Bilirkişiliğe İlişkin Reformlar, Sınırlı Gelişmeler ve Kaçırılan Fırsatlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan Cilt I, 2010, C. 11, Özel Sayı.
 • Barış Toraman, “Fransız Medeni Usul Hukukunda Belgelerin Taraflar Arasında İletilmesi ve Zorunlu İbrazı”, Halûk Konuralp Anısına Armağan, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2009.
 • Barış Toraman, “Fransız Temyiz Mahkemesi Kararı “Bilirkişinin Görevi ve Sınırları”, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara, Adalet Yayınevi, 2009.

C.- Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda Sunulan ve Tam Metin veya Özet Olarak Basılan Bildiriler

 • Barış Toraman, “Konkordatoda Kanun Yolları”, MİHBİR, 16. Antalya Toplantısı, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato ve Elektronik Tebligat, 6 – 7 Ekim 2018, Ankara, Adalet Bakanlığı, 2019 (Tam metin).
 • Barış Toraman, “Karşılaştırmalı Hukuktaki Örnekler Çerçevesinde Bedensel Zararın Değerlendirilmesi”, Adlî Tıp Uzmanları Derneği, 16. Adlî Bilimler Kongresi, 4 – 7 Nisan 2019 İzmir, Bildiri Kitabı (Bildiri özeti).
 • Barış Toraman, “Fransız Hukukunda İstinaf Modeli”, MİHBİR, 15. Toplantı, 6 7 Ekim 2017 Antalya, Ankara, Adalet Bakanlığı, 2018 (Tam metin).
 • Barış Toraman, “Bilirkişiliğe İlişkin Düzenlemeler Uygulamada Yaşanan Sorunlara Ne Kadar Çözüm Olabilir?”, Adlî Tıp Uzmanları Derneği, 15. Adlî Bilimler Kongresi, 12 – 15 Nisan 2018 Antalya, Bildiri Kitabı (Bildiri özeti).
 • Barış Toraman, “HMK’da Bilirkişilik Kurumu ve Özellikleri”, Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini, Uluslararası Kongre, C. II, Ankara, TBB Yayınları, 2016.

EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

 • Arabuluculuk Temel Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi (2015 Aralık)
 • Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi: Uludağ Üniversitesi (2021 Ocak – Şubat)
 • Avukatlık Stajı: Ankara Barosu (2002 – 2003)

GÖREVLER

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı

 • Bilirkişilik Temel Eğitimi Hazırlık Çalışma Grubu (2016 – Devam ediyor)
 • Bilirkişilik Yönetmeliği Çalışma Grubu (2017)
 • Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Hazırlık Çalışma Grubu (2019)
 • Bilirkişilik Çalışma Grubu (2019)