SAHUMER Sağlık ve Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. (“SAHUMER”) olarak sunduğumuz eğitim/etkinlik, bilimsel görüş ve danışmanlık faaliyetlerimizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verileriniz işliyor, aynı zamanda muhafazası için kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, gerekli durumlarda anonim hale getirilecek, gerekli durumlarda kimliksizleştirilecek,  imha edilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni ile, sunduğumuz eğitim/etkinlik, bilimsel görüş ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında edinilen kişisel verilerinizi nasıl işlendiği (ne tür kişisel verilerinizi topladığımız, nasıl topladığımız, nasıl kullandığımız, nasıl koruduğumuz, nasıl aktardığımız, nasıl silineceği v.b.) hususunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatıcı bilgi aktarılmaktadır.

Veri sorumlusu olarak SAHUMER tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

Eğitim katılımcılarından, eğitmenlerimizden, danışmanlarımızdan, tarafımızdan danışmanlık hizmeti alan kişilerden hizmet öncesi ve/veya süreci esnasında, çalışanlarımızdan ve sunduğumuz hizmet ile ilişkili üçüncü şahıslardan çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta KVKK’da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

Tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, danışma hattı / telefon, internet sitesi, e-posta, sosyal medya uygulamaları, internet sitemizin kullanımı esnasında dahil tüm mecralar aracılığıyla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Sunulan danışmanlık hizmetleri yanında internet sitemizi herhangi bir amaçla kullanmanız halinde ya da bizleri ziyaret ettiğinizde ya da tarafımızca düzenlenen herhangi bir online ya da yüzyüze eğitime, organizasyona katıldığınızda, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Tarafınıza sunulan ya da sunulacak hizmet ile hukuki ilişkinize (eğitmen, katılımcı, danışan /müşteri, çalışan, danışman, hizmet sağlayıcı vs. şahıslar) bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte bir sonraki bölümde belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verilerinize örnekler aşağıda yer almaktadır;

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, mesleğiniz ve branşınız.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel veriler.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: IBAN numaranız, faturalama bilgileriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Çalışanlar başta olmak üzere eğitmen ve danışmalar açısından kanunda zorunlu olduğu belirtilen durumlarda işin sağlığı ve güvenliği açısından sağlık raporu ve sair sağlık bilgilerini içeren veriler.
 • Biyometrik Verileriniz ve sair veriler: Çalışan olmanız sebebiyle özlük dosyası kapsamında süreçlerde kullanılacak fotoğraflarınız, Katılımcı ve Eğitimci için online etkinliklerde/eğitimlerde kayıt altına alınan ses ve görüntü verileri, özgeçmişlerde yer alan fotoğraflar, işyerimizi ziyaret ettiğinizde bina güvenlik kamera kayıtları.
 • Sistem Verileri: Mevzuat gereği çevrimiçi tanımlayıcı bilgiler, IP adres bilgileri toplanmaktadır. Ayrıca Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, SAHUMER internet sitesi kullanıcılarının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Ek olarak Cihaz türü, işletim sistemi ve sürümü  gibi sistem verileri, kullanım verileri ve yaklaşık coğrafi konum verileri..
 • SAHUMER’e çalışan, eğitmen ya da danışman vb. sıfatlar ile iş veya işbirliği başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile SAHUMER çalışanı ya da danışmanı olmanız halinde hizmet akdiniz /danışmanlık akdiniz ve çalışan açısından hukuki ilişkiniz ile ilgili özlük dosyası kapsamında kullanılacak aile bireylerinize ilişkin veriler ve her türlü kişisel veriler.

Genel olarak; tarafımızla muhtelif mecralar ile paylaştığınız özel nitelikteki ve genel nitelikteki her türlü Kişisel Verileriniz toplanan veriler kapsamındadır.

Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler;

 • Kişisel verilerin korunması hakkında ilgili mevzuat, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Sözleşmesel sorumluluklarımız kapsamında verilerinizi muhafaza etme
 • İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İlgili mevzuat uyarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • İç işleyişin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,
 • Eğitim/Etkinlik katılım talebiniz halinde uygun organizasyonlar hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Sunulan hizmetlerimiz karşılığında fatura düzenlenmesi;
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Online eğitim / etkinlik sunumu, online hizmet sunumu,
 • Hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi ve memnuniyetin geliştirilmesi, çalışanlarımızı, danışmanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, danışma hattı bölümleri tarafından bilgi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, kamuyu bilgilendirici uygulamaların yapılması,
 • Eğitimci/Konuşmacı ve danışmanlara yönelik verilerin eğitim / etkinlik içeriklerinin planlanması için toplanması,
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması,
 • Faaliyet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme) yönetimi,
 • Sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,

amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizi bünyemizde ve/veya sözleşmeli kuruluşlar bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KVKK 5. ve 6. Maddeler kapsamında “ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez”. Ancak bu durumun istisnası olarak aşağıdaki haller sayılmıştır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ancak belirtmek isteriz ki; bu istisnalar özel nitelikteki kişisel verilerin hepsi için ve her durumda geçerli değildir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup, ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Eğer kanunlarda düzenlenmiş ise sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerde açık rıza aranmaz.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bu nedenle bazı durumlarda açık rızaya başvurarak kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kısaca kişisel verileriz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere (zamanaşımı süreleri gibi kanuni süreler, meşru menfaate ilişkin süreler dâhilinde) uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel verilerinizi, Tüketicinin Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Bakanlığı , faaliyet ve işleme alanlarımızla ilgili Bakanlıklar ve bağlı alt birimleri, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, eğitimciler,  danışmanlar, denetçiler, iş ortakları ve benzeri üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumda kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bize söylemelisiniz. Ayrıca prosedürlerimiz gereği iletişim ve adres verileriniz gibi kişisel verilerinizin doğru ve güncelliğini kontrol amacıyla sizlerden onay talep edilecektir.

SAHUMER yetkisiz erişime, değişikliğe, ifşaya ya da topladığımız ve sakladığımız kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin koruma sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemleri alır. Bu önlemler, veri türüne ve hassasiyetine göre farklılık gösterir. Ancak internet etkin tüm sistemlerde olduğu gibi izinsiz erişim riski her zaman mevcuttur ve ne yazık ki hiçbir sistem %100 güvenli değildir; bu yüzden tarafımızla aranızdaki iletişimlerin, hizmetler aracılığıyla topladığımız verilerle bağlantılı olarak bize sağladığınız herhangi bir bilginin üçüncü taraflarca yetkisiz erişimden uzak olacağını garanti edemeyiz. Şifreler, güvenlik sisteminin önemli bir parçasıdır ve şifrenizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi asla bir üçüncü tarafla paylaşmamalısınız ve şifrenizin ya da hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız şifrenizi hemen değiştirmeli ve endişeleriniz konusunda bizim ile iletişime geçmelisiniz.

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca belirli bir amaçla (örneğin araştırma projesi için) kişisel verilerinizi işlemek veya size bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yapmak için onayınızı aldığımızda, onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi www.sahumer.net  web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; “Zitaş Bloklar, 19 Mayıs Mh. İnönü Cd, Sümer Sok. D2 Blok No:9, 34736 Kadıköy/İstanbul adresine elden bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile  ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ notu ile gönderebilirsiniz. Ayrıca gerek duyulması halinde info@sahumer.net   uzantılı e-posta adresi veya 0 (216) 373 0050 / 0 (542) 242 1392   telefon hattı ile iletişime geçilebilirsiniz.

Başvuru esnasında tarafımızca kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep etme hakkı saklıdır.

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret sizlerden alınacaktır.